Проект "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

Групи: "Дигитални учени I", "Дигитални учени II" - 2x20 деца от 1-ви и 2-ри клас.

Ръководители: Стилияна Добрева и Иван Николаев.

Цели: изграждане на базови дигитални компетентности - дейност 6.

Още информация...

 

 

Проект "Подкрепа за успех" - 2018/2019 учебна година

Документи:

1. Програма с график приложение 2

Проект "Твоят час"- 2016 / 2017 учебна година

Документи:

 1. Справка за ръководителите - по дейности.
 2. Анкета - приложение 1F.

РЕАЛИЗИРАНИ

 

 1. Училищен театър „Аплодисменти” – свят на творчество и красота  2007г. – сума – 11 400лв.
 2. Проект „Възстановяване на лекоатлетическа писта, трап за дълъг скок и площадка за тласкане на гюлле” – 2007г.;сума - 12 000лв.
 3. Национална програма „ Училището –територия на учениците” модул „Ритуализация на училищния живот” наименование на проекта „ Училщна униформа – различни и уникални, принадлежащи към една общност” 2008 г. ; сума – 49081 лева.
 4.  Национална програма „ Училището –територия на учениците” Модул „Ритуализация на училищния живот” наименование на проекта   „ Витрина на успеха” 2008 г. ;сума – 2000 лева.

 

 

ПАРТНЬОРСКИ 

 

 1. Партньорство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” -„Заедно работим днес, за да успеем утре”- със СОУ „Л. Каравелов” 2009г.
 2. Партньорство по проект „Десегрегация на малцинствата в Пловдив” -съвместно с фондация РОМА; 2009г.
 3. Партньорство по програма „Коменски” проект –„Разнообразни култури се свързват-2010, одобрени, но отложени, поради недостиг на средства в програмата.

 

НАСТОЯЩИ

 

 

 1. Проект „Да играем и да учим” по Национална програма "Училището – територия на учениците" – 2011 модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"; 
  Срок  : до 31. ХІІ 2011 г.
  Финансиране :
  от МОМН на стойност 9 999лв.
  средства от делегирания бюджет на училището – 1 000 лв.
  Дейности: ремонт на кабинет и обзавеждане с  мебели, осигуряване на   
  Учебни пособия, разкриване на едно възпитателско място.
 2. Схема училищен плод– утвърден
  Срок от м. ІІ до м. V 2012.
  Финансиране от Държавен фонд „Земеделие”
  Стойност: 6931.66лв.
  Дейности: доставяне на плодове и зеленчуци в за учениците от  
  Начален етап на обучение.
 3. Проблемно-ориентирано обучение на тема „Да пазим природата чиста”
  Срок : 2011/2012 уч. г.
  Финансиране: собствено
  Дейности: учебно възпитателна работа по дисциплини с пряко и непряко ангажиране към темата на проекта и организиране на извънучилищни дейност и гражданско възпитание.
 4. ПРОЕКТ УСПЕХ

  Учебна 2011/2012 – 130 ученика в 11 групи
  Учебна 2012/2013 – 240 ученика в 23 групи

    5. Работа по проект "Ученически и студентски практики" - BG051PO001-3.3.07 – пет студенти психология, осем методика но обучението по биология и тринадесет начална педагогика от ПУ "Паисий Хилендарски" с ментори Ирина Мангадашева, Румяна Търпова и Петя Смиленова; девет студенти от АМТИИ по специалност педагогика на ИИ работиха с ментор Виолета Георгиева