СУ “Христо Г. Данов“ – Пловдив се ръководи от директор и двама заместник-директори. Педагогическият колектив се състои от 42 учители. Помощ в дейността им оказват педагогическият съветник и служителите от непедагогическия персонал. Всички работят в името на общи цели по утвърдена стратегия и визия на училището. Мотивирани са да опазят мястото на СУ “Христо Г. Данов“ като училище с авторитет, подготвящо икономически кадри за оптималното функциониране на пазарното ни стопанство.